Medezeggenschapsraad


Waarom een  Medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad (MR) is voor de school wat de ondernemingsraad is voor een bedrijf. De MR vertegenwoordigt de werknemers en de ouders van leerlingen. Wij overleggen met de schoolleiding over alle zaken die de school betreffen. De rol van de MR is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van 1 januari 2007.
Zaken waar instemming of advies van de MR nodig is, zijn bijvoorbeeld: het financieel beleid, onderwijskundige zaken, huisvesting en de veiligheid op school. Voor een goed functionerende MR is de betrokkenheid van personeel en ouders van belang.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen, maar u kunt ook onderwerpen inbrengen voor de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met k.schouten@ajschreuder.nl

Bezetting van het schooljaar 2020-2021                                                                                   
Mevr.  N. Hanswijk (ouder)           
Mevr. K. Schouten (personeel)                              
Mevr. S. Oversier (personeel) (GMR) 

Vacature oudergeleding      
Er is 1 openstaande vacature. 

Contact
Voor verdere vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen, kunt u mailen met k.schouten@ajschreuder.nl